Crypto.com celebrates the addition of TomoChain (TOMO) on our platform with a listing promotion where we will be giving away 40,000 TOMO.

Begins: Wednesday, 16 October 2019, at 07:00 AM UTC
Ends: Wednesday, 23 October 2019, at 07:00 AM UTC

Eligibility

 • All Crypto.com App approved users, except citizens and residents of the United States
 • Users must perform a minimum purchase of both $100 USD worth of TOMO and MCO within the promotion period.
 1. TOMO Trading Competition

All eligible participants will share a 36,000 TOMO Reward based on their TOMO Total Net Buys.

Total Net Buys = Total Buys - Total Sells

Crypto.com will apply the MCO Trading Booster on each participant's Total Net Buys based on their MCO Net Buys to determine the share of their TOMO Reward.

The MCO Trading Booster applied will be based on the amount of MCO Net Buys by the participant 24 hours after the start of the campaign.

The TOMO Prize for each participant is calculated by the following formula:

The higher the Total Net Buys, the higher the reward!

2. Community AMA - Participate and Engage to Share a pool of 4000 TOMO

Participate in the Community AMA to share a pool of 4000 TOMO. The AMA may be conducted outside of the campaign dates, more details to come on this.

Notes

 1. Crypto.com reserves the right to cancel or amend the campaign staking bonus rules at its own sole discretion.
 2. TOMO Bonuses will be distributed within 14 Calendar Days after the event has concluded. You can log in and see your prize in your App's TOMO wallet section.

###

Khuyến mãi nhân dịp Crypto.com niêm yết TOMO

Nhân dịp niêm yết TomoChain (TOMO) vào nền tảng của mình, Crypto.com giới thiệu chương trình khuyến mãi tặng thưởng lên đến 40.000 TOMO.

Thời gian bắt đầu: Thứ Tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019, vào 14:00 chiều (giờ Việt Nam)
Thời gian kết thúc: Thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019, vào 14:00 chiều (giờ Việt Nam)

Điều kiện áp dụng
• Tất cả người dùng đã được Ứng dụng Crypto.com chấp thuận, ngoại trừ công dân và người cư trú tại Hoa Kỳ
• Người dùng phải thực hiện giao dịch mua tối thiểu 100 USD cả TOMO và MCO trong thời gian khuyến mãi.

 1. Cuộc thi giao dịch TOMO

Tất cả những người tham gia đủ điều kiện sẽ chia sẻ Tổng phần thưởng 36.000 TOMO dựa trên Tổng số lượng mua ròng TOMO của họ.

Tổng số lượng mua ròng = Tổng số lượng mua - Tổng số lượng bán

Căn theo Số lượng mua ròng MCO của người tham gia, Crypto.com sẽ áp dụng Tỷ lệ tăng điểm giao dịch MCO trên Tổng lượng mua ròng TOMO của người đó để xác định số tiền thưởng TOMO.

Tỷ lệ tăng điểm giao dịch MCO được áp dụng dựa trên số lượng mua ròng MCO của người tham gia trong vòng 24 giờ sau khi chương trình khuyến mãi bắt đầu.

Số tiền thưởng TOMO mà mỗi người tham gia được hưởng sẽ tính theo công thức sau:

Tổng số lượng mua ròng MCO và TOMO càng cao, phần thưởng càng lớn!

 1. Cộng đồng AMA - Tham gia và tương tác để chia sẻ 4.000 TOMO
  Tham gia vào Cộng đồng AMA để chia sẻ tổng giải thưởng 4.000 TOMO. AMA có  thể được triển khai ngoài thời gian chương trình khuyến mãi này và thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau.

Ghi chú

 1. Crypto.com có toàn quyền tự quyết định hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc tiền thưởng thuộc chương trình khuyến mãi
 2. Tiền thưởng TOMO sẽ được trao trong vòng 14 ngày sau khi chương trình kết thúc. Bạn có thể đăng nhập và xem phần thưởng của mình trong mục ví TOMO trên Ứng dụng.

###

크립토닷컴 앱 TOMO 상장 이벤트


토모체인(TOMO)이 크립토닷컴 앱에 상장하였습니다. 이를 기념하기 위해 40,000 TOMO를 지급하는 이벤트를 진행합니다.

이벤트 기간 (한국시간 기준)
2019년 10월 16일 수요일 16시 부터
2019년 10월 23일 수요일 16시 까지

자격 요건

 • 미국 시민 또는 주민을 제외한 크립토닷컴 앱에서 승인된 모든 사용자
 • 사용자는 이벤트 기간 동안 최소 US$100 상당의 TOMO 및 MCO를 매수해야 함

1. TOMO 거래 대회


참여 자격을 갖춘 참가자는 TOMO 순매수액을 기준으로 36,000 TOMO 상금을 나눠 갖게 됩니다.

순매수액 = 총매수액 - 총매도액

크립토닷컴은 각 참가자의 MCO 순매수액을 기준으로 TOMO 순매수액에 MCO 트레이딩 부스터를 적용할 예정입니다.

MCO 트레이딩 부스터는 본 이벤트 시작 24시간 후MCO 순매수액에 적용됩니다.

각 참가자의 TOMO 상금은 아래 공식과 같이 계산됩니다.

순매수액이 클수록 더 많은 상금을 받으실 수 있습니다!  

2. 커뮤니티 AMA 참여하고 4,000 TOMO 받아가세요.


커뮤니티 AMA(Ask Me Anything)에 참여하고 4,000 TOMO를 나눠 갖을 기회를 잡으세요. AMA는 본 이벤트 기간 이외에 진행될 수 있으며, 더 자세한 내용은 추후에 공지해드리도록 하겠습니다.

유의사항

 1. TOMO 상금은 이벤트 종료 후 14일 내로 지급됩니다. 사용자는 크립토닷컴 앱 월렛에서 지급된 리워드를 확인 할 수 있습니다.
 2. 본 이벤트는 크립토닷컴 사정에 따라 취소 혹은 변경될 수 있습니다.